การพูดในโอกาสสำคัญ ๆ เป็นการพูดที่เราได้พบบ่อย ๆ ในชีวิตประจำวันของคนเราโดยเฉพาะบุคคลที่ได้รับยกย่องสรรเสริญจากบุคคลในสังคมต่าง ๆ ย่อมมีโอกาสได้รับเชิญให้พูดในโอกาสสำคัญ ๆ ที่มีการจัดงานหรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคมขึ้น เมื่อเป็นเช่นนี้ บุคคลที่เป็นผู้นำในทางสังคม หรือเป็นผู้นำในหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องฝึกฝนตนเองในการพูดในลักษณะต่างๆไว้ การพูดในโอกาสต่างๆ ที่ถือว่ามีความสำคัญควรจะต้องฝึกฝนตนเองเอาไว้การพูดในโอกาสต่าง ๆ เท่าที่เห็นมีอยู่เสมอนั้น มีดังนี้

- การปฏิบัติหน้าที่โฆษก
- การปฏิบัติหน้าที่พิธีกร
- การกล่าวแนะนำผู้พูด
- การกล่าวอวยพร
- การกล่าวขอบคุณผู้พูด
- การกล่าวคำสดุดี
- การให้โอวาท
- การกล่าวคำปราศรัย
- การกล่าวคำต้อนรับ
- การกล่าวเลี้ยงส่งข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
(ตัวอย่างเช่น)


การปฏิบัติหน้าที่พิธีกร

พิธีกรเป็นบุคคลสำคัญในการชักนำให้การพูดแต่ละครั้งไปสู่จุดมุ่งหมายที่วางไว้ บางครั้งพิธีกรตั้งอยู่ในฐานะเป็นประธาน ในที่ประชุม ผู้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรจะต้องมีความรอบรู้รอบคอบ ละเอียดลออ จะต้องพร้อมไปด้วยคุณสมบัติและรู้หน้าที่ดังต่อไปนี้
คุณสมบัติของพิธีกร
1) ต้องได้รับการฝึกพูดมาแล้วพอสมควร
2) มีความรอบรู้ระเบียบวิธีการพูดในที่ชุมนุมชน
3) เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป
4) เป็นผู้ยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น
5) ไม่มีอคติ
6) มีมารยาทดีมีความอ่อนน้อมไม่ลุอำนาจต่อโทสะ
7) มีความอดทน รู้จักอดกลั้นต่อความรู้สึกต่างๆ
8) มีปฏิภาณดี สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
หน้าที่ของพิธีกร
พิธีกรมีหน้าที่คล้ายคลึงกับโฆษก ต่างกันที่ว่า หน้าที่พิธีกรนั้นใช้ในงานที่เป็นพิธีการที่มีผู้รับเชิญให้มาพูดมากกว่า 1 คนขึ้น พิธีกรมีหน้าที่สำคัญดังต่อไปนี้
1) วางแผนการพูดแต่ละครั้ง
2) แนะนำกลุ่ม
3) เชิญผู้พูดแต่ละท่านให้ขึ้นมาพูดตามลำดับ
4) จัดระเบียบวาระของการพูดแต่ละครั้งให้เหมาะสมตามสมควรแต่โอกาส

การกล่าวอวยพร

การกล่าวสุนทรพจน์ที่ใช้บ่อยที่สุด เพราะว่าสังคมไทยมักจะจัดงานมงคลต่างๆ ขึ้นเสมอ เช่น งานมงคลสมรส ขึ้นบ้านใหม่ เลี้ยงส่ง วันขึ้นปีใหม่ ตลอดจนงานมงคลอื่นๆ ตามประเพณีที่มีมาแต่ก่อนการกล่าวอวยพรในงานมงคลสมรส การกล่าวในงานพิธีมงคลสมรสจะใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที นิยมกล่าวปากเปล่า ซึ่งมีหลักการกล่าวที่ควรยึดเป็นแนวปฏิบัติดังนี้
1) กล่าวคำปฏิสันถาร
2) กล่าวถึงความรู้สึกว่าเป็นเกียรติที่ได้มาอวยพร
3) ความสัมพันธ์ของผู้พูดกับคู่บ่าวสาว
4) ให้คำแนะนำในการดำเนินชีวิต และการครองรัก
5) อวยพรและชักชวนให้ดื่ม
การกล่าวอวยพรในวันขึ้นปีใหม่ เมื่อถึงวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี ชาวไทยทุกคนต่างก็ทำบุญตักบาตร จัดงานเลี้ยงกันอย่างเอิกเกริกในหมู่ผู้ร่วมงานเดียวกัน ในหมู่ญาติสนิทมิตรสหายการกล่าวคำอวยพรในวันขึ้นปีใหม่มักจะพูดปากเปล่า โดยมีแนวปฏิบัติในการกล่าวดังนี้
1) กล่าวคำปฏิสันถาร
2) กล่าวถึงชีวิตในปีเก่าที่ผ่านมา
3) กล่าวถึงการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในปีใหม่
4) อวยพร
การกล่าวอวยพรวันคล้ายวันเกิดการกล่าวอวยพรตามประเพณีนิยมนั้น มีการกล่าวอวยพรเมื่อเสร็จจากการรับประทานอาหาร และผู้รับเชิญก็จะถือเอาผู้ที่มีอาวุโสในที่ประชุมนั้น หรือบางทีก็เป็นบุตรหัวปี เป็นผู้กล่าวในการกล่าวพิธีเช่นดังกล่าวนี้ มีแนวปฏิบัติในการกล่าวดังนี้
1) กล่าวคำปฏิสันถาร
2) กล่าวรู้สึกเป็นเกียรติที่มีโอกาสกล่าวอวยพร
3) การสร้างคุณงามความดี หรือพูดถึงความสัมพันธ์ที่ผู้พูดมีต่อท่านผู้นั้น
4) การเป็นที่พึ่งของบุตรหลาน


252682in41fsxg03.gif